Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana osobních údajů

Jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek či návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje.

 

Společnost Jana Jílková, IČO : 74567331 , se sídlem Olešník 118, Olešník, 37350, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Živnostenském úřadě v Českých Budějovicích, dále jen Jana Jílková, provozovatel webových stránek www.Zdravi3v1.cz, prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje  jsou společností Jana Jílková považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Jana Jílková prioritou.

Společnost Jana Jílková je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679 - GDPR) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá ( i jinak zpracovává ) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti - jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2 .

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Jana Jílková na základě plnění smluvního vztahu , právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím www.Zdravi3v1.cz nebo jiných zdrojů a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Jana Jílková.

 

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost WSM je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Jméno, příjmení : Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

Adresa : 

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

Číslo účtu :

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely.

 

Čas a datum :

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

IČO, DIČ :

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

E-mail :

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jana Jílková, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

Telefon :

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jana Jílková, Plnění ostatních zákonných povinností.

 

Osobní údaje jsou společností Jana Jílková zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Jana Jílková je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace, kdykoliv navštívíte www.Zdravi3v1.cz

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností WSM zpracovávány pro tyto účely :

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb ( Jana Jílková zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele )
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - Jana Jílková zlepšuje kvalitu svých služeb ( webové stránky, soutěže, apod. ) K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Provádění analýz a měření - Jana Jílková zjišťuje např, návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní služby, které jsou pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jana Jílková - Jana Jílková zasílá obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu.
 • Účetní a daňové účely - evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy

Plnění ostatních zákonných povinností - mezi ostatní zákonné povinnosti, které WSM plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci společnosti Jana Jílková jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům zpracovatelů a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost Jana Jílková je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců :

 • Společnosti poskytující systém pro správu eshopového řešení a účetních operací,
 • Poskytovatelé platebních bran,
 • Poskytovatelé analytických nástrojů

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

4. DOBA UCHOVÁNÍ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Jana Jílková jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu :

 

 • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
 • Správa uživatelských účtů ke službám -  do doby zrušení účtu
 • Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jana Jílková - do odvolání
 • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let 

 

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

Jedná se o právo :

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života, nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům : chcete-li vědět, jestli o Vás Jana Jílková zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Jany Jílkové informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Jana Jílková oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů : v případě, že máte pocit, že o Vás Jana Jílková zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, , máte právo požadovat jejich opravu. Jana Jílková opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení : v případě, že máte podezření, že Jana Jílková zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Janě Jílkové požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů : v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
 • Právo na výmaz : v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů : v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Janě Jílkové požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů : v případě, že chcete, aby Jana Jílková Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Jana Jílková Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku : máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Jany Jílkové. V případě, že Jana Jílková neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Jana Jílková zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Jany Jílkové.

Společnost Jana Jílková si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018